ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๓)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๓)[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑.  ให้ยกเลิกบัญชีทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๐ ซึ่งเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ ลำดับที่ ๑ จำนวน ๑ ทางน้ำ ได้แก่ คลองแยกซอย ๑ ขวา ของคลองแยกซอย ๓ ขวาของคลองซอย ๑๒ ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

๒.  กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๑ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๓)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ณัฐวดี/ตรวจ

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๔๘ ง/หน้า ๕/๒๖ เมษายน ๒๕๕๔