ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๓)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๓)[๑]

                  

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานลำปางเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๕ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานตราด เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานระยอง เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานกาญจนบุรี เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๗ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานลำปาง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๓)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานตราด (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๓)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานระยอง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๓)

๔. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานกาญจนบุรี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๓)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ณัฐวดี/ตรวจ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๙ ง/หน้า ๒๖/๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔