ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๓)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๓)[๑]

                       

 

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

     ๑.  ให้ยกเลิกบัญชีทางน้ำชลประทานในเขตโครงการก่อสร้างชลประทานตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ ลำดับที่ ๑ จำนวน ๑ ทางน้ำ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง (ตอนบน) ตามท้ายประกาศกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๐

 

     ๒. กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานร้อยเอ็ด เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

     ๑.  บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานร้อยเอ็ด (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๓)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

ณัฐวดี/ตรวจ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

วิมล/ปรับปรุง

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

 

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง/หน้า ๑๗/๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓