ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๙/๒๕๕๓)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๙/๒๕๕๓)[๑]

                       

 

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

     ๑.  ให้ยกเลิกบัญชีทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ซึ่งเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ ลำดับที่ ๑ , ๒ และ ๗ จำนวน ๓ ทางน้ำ ได้แก่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ , คลองซอย ๑ ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ ตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

     ๒.  กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๓ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

          ๑.  บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๓)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

ณัฐวดี/ตรวจ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

วิมล/ปรับปรุง

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง/หน้า ๑๕/๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓