ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๔/๒๕๕๓)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๔/๒๕๕๓)[๑]

                       

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๔ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๕ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๒ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

          ๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๓)

          ๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๓)

          ๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๓)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

ณัฐวดี/ตรวจ

๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

วิมล/ปรับปรุง

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง/หน้า ๔๑/๒๘ กันยายน ๒๕๕๓