ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๗/๒๕๕๒)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๗/๒๕๕๒)[๑]

                       

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

          ๑.  ให้ยกเลิกบัญชีทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานหลวงทุ่งฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๒ ลำดับที่ ๑๒ และ ๑๓ จำนวน ๒ ทางน้ำ ได้แก่ คลองบางใหญ่ และคลองโยง และทางน้ำชลประทานประเภท ๔ ลำดับที่ ๑๖ จำนวน ๑ ทางน้ำ ได้แก่ คลองโยง ตามท้ายประกาศกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ฉบับลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๒

 

๒.  กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๒)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓

วิมล/ปรับปรุง

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

 

 

 

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๔๙ ง/หน้า ๓๓/๒๐ เมษายน ๒๕๕๓