ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๖/๒๕๕๒)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๖/๒๕๕๒)[๑]

                       

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

             ๑.  ให้ยกเลิกบัญชีทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานเพชรบุรี ซึ่งเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ ลำดับที่ ๑๕ ๑๘ ๑๙ และ ๒๑ จำนวน ๔ ทางน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย อ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา และอ่างเก็บน้ำห้วยวังยาว ตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๖ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

๒.  กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานเพชรบุรี เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๔ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานเพชรบุรี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๒)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

วิมล/ปรับปรุง

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๒ ง/หน้า ๕๗/๒๒ มกราคม ๒๕๕๓