ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๒)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๒/๒๕๕๒)[๑]

                  

 

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม - เชิญ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๓ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒ / ๒๕๕๒)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

วิมล/ปรับปรุง

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๖๑ ง/หน้า ๓๖/๒๔ เมษายน ๒๕๕๒