ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๑)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๒/๒๕๕๑)[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

                 ๑. ให้ยกเลิกบัญชีทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานตราด ซึ่งเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ ลำดับที่ ๑ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ ตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒

๒. กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานตราด เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานตราด (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๑)

 

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑

วิมล/ปรับปรุง

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง/หน้า ๒๓/๘ สิงหาคม ๒๕๕๑