ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑/๒๕๕๑)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑/๒๕๕๑)[๑]

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

           ๑.  ให้ยกเลิกบัญชีทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ ลำดับที่ ๑ อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

๒.  กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานร้อยเอ็ด เป็นทางนํ้าชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ธีระ  สูตะบุตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานร้อยเอ็ด (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๑)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๙ เมษายน ๒๕๕๑

วิมล/ปรับปรุง

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๖๖ ง/หน้า ๓/๒ เมษายน ๒๕๕๑