ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๐)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๐)[๑]

                       

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑.  ให้ยกเลิกบัญชีทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานนครนายก ซึ่งเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ ลำดับที่ ๑ คลองท่าด่าน ตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓

๒.  กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ รวม ๒ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ธีระ สูตะบุตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๐ / ๒๕๕๐)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๗ ง/หน้า ๑/๒๔ มกราคม ๒๕๕๑