ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง มาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ[๑]

                  

                     อนุสนธิประกาศการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง กำหนดอัตราค่าน้ำประปา การประปานครหลวงพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นอัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปานครหลวง

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๑ ว่าด้วยการกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ยกเว้นอัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำของผู้ใช้น้ำประเภทที่ ๑ ที่พักอาศัย โดยให้มีผลในวันที่อ่านน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ธนศักดิ์  วัฒนฐานะ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ปุณิกา/ผู้ตรวจ

๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๔๔ ง/หน้า ๖๑/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘