ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดตั้งแต่ ? 1 นิ้วขึ้นไป

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดตั้งแต่ φ 1 นิ้วขึ้นไป[๑]

                       

 

                                เนื่องจากปัจจุบันการประปานครหลวงได้มีการยกเลิกการใช้มาตรวัดน้ำบางขนาด ประกอบกับเพื่อให้มีการใช้ขนาดมาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับสภาพการใช้น้ำ จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศการประปานครหลวงที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงให้กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำสำหรับมาตรวัดน้ำขนาดตั้งแต่ φ 1 นิ้วขึ้นไป ยกเว้นการใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย ดังต่อไปนี้

ขนาดมาตรวัดน้ำ φ

(นิ้ว)

จำนวนน้ำใช้ขั้นต่ำ/เดือน

(ลูกบาศก์เมตร)

1 50
1 1/2 120
2 200
3 450
4 800
6 1,800
8 3,200
12 5,400

ทั้งนี้ ตั้งแต่การใช้น้ำเดือนกันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำ เพื่อลดการใช้น้ำบาดาล ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

วิทิต อาวุชานนท์

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๑๑ เมษายน ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๔๑ ง/หน้า ๓๓/๔ เมษายน ๒๕๕๐