ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำ เพื่อลดการใช้น้ำบาดาล

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำ เพื่อลดการใช้น้ำบาดาล[๑]

                       

 

                             ตามที่กรุงเทพมหานครได้ประสบปัญหาแผ่นดินทรุดและน้ำท่วม เพราะการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ทำให้เกิดปัญหาต่อส่วนรวม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๖ ให้ยกเลิกการสูบน้ำบาดาล ในเขตวิกฤตตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ เป็นต้นไป นั้น ปรากฏว่าการระงับการใช้น้ำบาดาลยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร จึงเห็นสมควรกำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำเพื่อลดการใช้น้ำบาดาล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มติที่ประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ในการประชุมพิจารณาครั้งที่ ๔/๒๕๓๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๒ และครั้งที่ ๔/๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๓ และแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จึงให้กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำสำหรับมาตรขนาดใหญ่ตั้งแต่ ๑ นิ้วขึ้นไป ยกเว้นการใช้ประเภทที่อยู่อาศัยดังต่อไปนี้

มาตรวัดน้ำ

(นิ้ว)

จำนวนน้ำใช้ขั้นต่ำ/เดือน

(ลูกบาศก์เมตร)

1

50

1 ¼ - 1 ½

120

2

200

2 ½ - 3

450

4 - 5

800

6

1,800

8

3,200

10

5,000

12

5,400

ทั้งนี้ ตั้งแต่การใช้น้ำเดือนตุลาคม ๒๕๓๓ เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำ เพื่อลดการใช้น้ำบาดาล ฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๓

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓

สุวิช ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๑๑ เมษายน ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๔๑ ง/หน้า ๓๒/๔ เมษายน ๒๕๕๐