ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการรายเดือน

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการรายเดือน

                       

 

                    โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าบริการรายเดือน เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาระบบท่อและอุปกรณ์ รวมทั้งการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามวาระให้ถูกต้อง เหมาะสมตามขนาดมาตรวัดน้ำที่ใช้งานอยู่จริงในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติที่ประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ในการประชุมพิจารณา ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ จึงให้ยกเลิกประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการรายเดือน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๒ และให้ใช้อัตราค่าบริการรายเดือน ดังต่อไปนี้

ขนาดมาตรวัดน้ำ

ค่าบริการรายเดือน

(บาท / เดือน)

∅  นิ้ว

๒๕.-

∅  นิ้ว

๔๐.-

∅ ๑ นิ้ว

๕๐.-

∅ ๑ นิ้ว

๘๐.-

∅ ๒ นิ้ว

๓๐๐.-

∅ ๓ นิ้ว

๔๐๐.-

∅ ๔ นิ้ว

๕๐๐.-

∅ ๖ นิ้ว

๙๐๐.-

∅ ๘ นิ้ว

๑,๑๐๐.-

∅ ๑๒ นิ้ว

๓,๕๐๐.-

∅ ๑๖ นิ้ว

๕,๐๐๐.-

ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดการออกใบแจ้งหนี้ของเดือนมกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

วิทิต อาวุชานนท์

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง/หน้า ๔๓/๔ ธันวาคม ๒๕๔๙