ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 4

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง  มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล

ครั้งที่ ๔[๑]

                   

 

               เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่อง การแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดอันเกิดจากสาเหตุการสูบใช้น้ำบาดาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

                        การประปานครหลวงจึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำบาดาลและประสงค์จะใช้น้ำประปาแทนน้ำบาดาล สำหรับผู้ที่มายื่นขอใช้น้ำประปาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ จะได้รับส่วนลดข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

๑.  อัตราค่าน้ำประปา

                  ปรับลดอัตราค่าน้ำประปาเหลือลูกบาศก์เมตรละ ๑๓ บาท เพียงอัตราเดียวทุกลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน นับจากวันที่ได้ยกเลิกการใช้น้ำบาดาล และต้องมีปริมาณการใช้น้ำต่อเดือนไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำของขนาดมาตรวัดน้ำ ตามประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำ เพื่อลดการใช้น้ำบาดาล

๒.  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่หรือเพิ่มขนาดมาตรวัดน้ำ

ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่หรือขอเพิ่มขนาดมาตรวัดน้ำ โดยขอใช้ขนาดมาตรวัดน้ำตั้งแต่ ๒ นิ้วขึ้นไป และเลือกส่วนลดตามข้อนี้ จะสามารถเลือกขอส่วนลดค่าใช้จ่ายได้เพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

๒.๑ กรณีมีท่อเมนวางผ่าน จะลดค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ (Flat rate) ๕๐%

๒.๒ กรณีไม่มีท่อเมนวางผ่าน จะลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ ๕๐%

๒.๓ กรณีที่เป็นผู้ใช้น้ำอยู่แล้ว แต่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดมาตรวัดน้ำ จะลดค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขนาดมาตรวัดน้ำ ๕๐%

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

พิพิธ  พรหมสิทธิ์

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

สรัลพร/พิมพ์

๙ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๑๑๒ ง/หน้า ๙๓/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗