ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง การเก็บค่าน้ำดิบสืบเนื่องจากกรมชลประทานเรียกเก็บค่าชลประทาน

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง  การเก็บค่าน้ำดิบสืบเนื่องจากกรมชลประทานเรียกเก็บค่าชลประทาน

                   

 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ กรมชลประทานได้เรียกเก็บค่าชลประทานจากการใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งการประปานครหลวงได้นำมาเป็นน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา

ดังนั้น การประปานครหลวงจึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บในส่วนที่เป็นค่าน้ำดิบนี้จากผู้ใช้น้ำทุกราย ในอัตรา ๑๕ สตางค์ ต่อปริมาณน้ำประปาที่ใช้ ๑ ลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สุธรรม  ชัชวาลวงศ์

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

สรัลพร/พิมพ์

๙ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๓๓ ง/หน้า ๑๒๕/๒๒ เมษายน ๒๕๔๗