ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 2

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง  มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๒[๑]

                   

 

เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่อง การแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดอันเกิดจากสาเหตุการสูบใช้น้ำบาดาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

การประปานครหลวงจึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ำบาดาลภาคเอกชนที่ประสงค์จะเลิกใช้น้ำบาดาลและหันมาใช้น้ำประปาแทน สำหรับผู้ที่มายื่นขอใช้น้ำประปาภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ จะได้รับส่วนลด ดังนี้

๑.  อัตราค่าน้ำประปา

ปรับลดอัตราค่าน้ำประปาเหลือลูกบาศก์เมตรละ ๑๓ บาท เพียงอัตราเดียวทุกลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน นับจากวันที่ได้ยกเลิกการใช้น้ำบาดาล

๒.  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่

ผู้ขอใช้น้ำประปาสามารถเลือกขอส่วนลดค่าใช้จ่ายได้เพียงหนึ่งข้อ ตามแต่กรณี ดังนี้

๒.๑ กรณีที่มีท่อเมนวางผ่าน ลดค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ (Flat rate) ลงเหลือ ๕๐%

๒.๒ กรณีไม่มีท่อเมนวางผ่าน ช่วยออกค่าใช้จ่ายสมทบการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำให้ ๕๐%

๒.๓ กรณีที่เป็นผู้ใช้น้ำอยู่แล้ว แต่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดมาตรวัดน้ำ ลดค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขนาดมาตรวัดน้ำลง ๕๐%

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

สุธรรม  ชัชวาลวงศ์

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

สรัลพร/พิมพ์

๙ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๓๕ ง/หน้า ๙๐/๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖