ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง  ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา[๑]

                   

 

                 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ระบบการส่งและการจำหน่ายน้ำประปาอันเป็นสาธารณประโยชน์ และป้องกันอันตรายแก่สุขภาพอนามัยประชาชนส่วนรวม อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา จึงกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา ดังนี้

๑.  การติดตั้งท่อภายในบริเวณอาคารสถานที่ของผู้ขอรับบริการหรือของผู้ใช้น้ำให้ใช้ท่อ อุปกรณ์ท่อและวิธีการวางท่อ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมาตรฐานการเดินท่อภายในอาคารของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

๒.  สถานประกอบการที่ใช้น้ำประปาปริมาณมากหรือเป็นสถานที่ให้การบริการผู้อื่น หรือติดตั้งขนาดมาตรวัดน้ำ Æ ๑ ๑/๒ นิ้วขึ้นไป จะต้องมีถังพักน้ำ หรือถังเก็บน้ำที่มีความจุรวมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาเฉลี่ยต่อวัน

๓.  ผู้ใช้น้ำต้องไม่นำน้ำประปาไปจำหน่ายแจกจ่ายให้กับผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากการประปานครหลวง

                    ๔.  ผู้ใช้น้ำต้องไม่ทำการดัดแปลงโยกย้ายแก้ไขมาตรวัดน้ำ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นอุปสรรคแก่การอ่านตัวเลขในมาตรวัดน้ำ การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ประตูน้ำ หรือเครื่องกั้นน้ำและท่อภายนอก หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ของการประปานครหลวง

กรณีใช้น้ำประปาจากมาตรวัดน้ำหลายเครื่องรวมกัน ให้ติดตั้งเครื่องกั้นน้ำป้องกันการไหลย้อนกลับ

๕.  ผู้ใช้น้ำต้องไม่ใช้เครื่องสูบน้ำ หรือวิธีการอื่นใดสูบน้ำโดยตรงจากท่อประปา เว้นแต่การประปานครหลวงพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็น

๖.  ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำจากบ่อบาดาลร่วมกับน้ำประปา ต้องต่อท่อน้ำบาดาลแยกระบบจากท่อน้ำประปา

๗.  ผู้ใช้น้ำที่ประสงค์จะงดการใช้น้ำไว้เป็นการชั่วคราวโดยการฝากมาตร ให้แจ้งการประปานครหลวงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๘.  กรณีรื้อถอนอาคาร ย้ายที่อยู่ ต้องแจ้งให้การประปานครหลวงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน หากประสงค์จะโอนสิทธิการใช้น้ำต้องชำระหนี้สินที่ยังค้างอยู่ทั้งหมดเสียก่อน

                   กรณีที่อาคารของผู้ใช้น้ำเกิดเพลิงไหม้เสียหาย การประปานครหลวงสงวนสิทธิที่จะงดจ่ายน้ำได้ตามสภาพและความเหมาะสม

                   ๙.  ผู้ใช้น้ำต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานเข้าไปในสถานที่ใช้น้ำได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่ออ่านมาตรวัดน้ำ งดการจ่ายน้ำ และดูแลบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ของการประปานครหลวง

ผู้ใช้น้ำจะขอตรวจดูบัตรประจำตัว หรือหลักฐานเอกสารจากบุคคลผู้เข้าไปในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ำเพื่อปฏิบัติการตามวรรคแรกได้

๑๐.  ในการติดต่อกับการประปานครหลวง ควรนำใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ

                   ๑๑.  กรณีที่การประปานครหลวงได้ดำเนินการตามคำขอรับใช้น้ำหรือถ้อยคำของผู้ใช้น้ำแล้ว หากมีการคัดค้านหรือโต้แย้งในเรื่องสิทธิใดๆ เกี่ยวกับการจัดส่งและจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำต้องรับผิดในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อการประปานครหลวง และผู้ที่คัดค้านเรียกร้อง

                     ๑๒.  กรณีที่มีเหตุขัดข้องด้านวิชาการ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือจำกัดการส่งและจำหน่ายน้ำทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดตามความเหมาะสมต่อเหตุการณ์ การระงับหรือจำกัดการส่งและจำหน่ายน้ำดังกล่าว การประปานครหลวงจะแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

      ๑๓.  การประปานครหลวงสงวนสิทธิในการติดตั้งประปาใหม่ หรืองดจ่ายน้ำ หากตรวจพบว่าผู้ใช้น้ำไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ชวนพิศ  ธรรมศิริ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

สรัลพร/พิมพ์

๙ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนที่ ๙๗ ง/หน้า ๑๕๓/๔ ธันวาคม ๒๕