ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ[๑]

                   

 

                        เพื่อเป็นประโยชน์แก่การจดปริมาณน้ำประปา การตรวจสอบและการซ่อมบำรุงรักษามาตรวัดน้ำและอุปกรณ์การจ่ายน้ำ อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่ายและการใช้น้ำประปา จึงกำหนดค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้ใช้น้ำกระทำที่มีผลให้สถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำไม่เหมาะสม ดังนี้

๑.  การเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสถานที่ จนเป็นเหตุให้มาตรวัดน้ำไม่อยู่ในที่ที่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการจดปริมาณน้ำประปา และการบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงจะยกหรือย้ายมาตรวัดน้ำให้เหมาะสม โดยคิดค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑.๑ ขนาดมาตรวัดน้ำ Æ ๑/๒ – ๓/๔ นิ้ว     เป็นเงิน ๘๐๐ บาท

๑.๒ ขนาดมาตรวัดน้ำ Æ ๑ นิ้ว                 เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

๑.๓ ขนาดมาตรวัดน้ำ Æ ๑ ๑/๒ นิ้วขึ้นไป    คิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง

                          ๑.๔ ค่าใช้จ่ายตาม ๑.๑ และ ๑.๒ เป็นอัตราเหมาจ่ายสำหรับระยะที่ย้ายจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำจากจุดเดิมไม่เกิน ๕ เมตร กรณีเกิน ๕ เมตร จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินเพิ่มอีกเมตรละ ๒๐๐ บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าซ่อมผิววัสดุพิเศษ เช่น กระเบื้อง หินขัด หินอ่อน ฯ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

                           ๒.  กรณีที่ผู้ใช้น้ำหรือบริวาร ทำการโยกย้ายมาตรวัดน้ำโดยพลการ การประปานครหลวงจะคิดเบี้ยปรับ ๑,๐๐๐ บาท และหากการประปานครหลวงต้องทำการโยกย้ายมาตรวัดน้ำใหม่ให้เหมาะสม จะคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราในข้อ ๑ เพิ่มจากเบี้ยปรับ

๓.  ถ้าผู้ใช้น้ำไม่ติดต่อชำระค่าใช้จ่ายและหรือค่าปรับที่การประปานครหลวงเรียกเก็บตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ การประปานครหลวงสงวนสิทธิที่จะระงับการจ่ายน้ำประปา

๔.  กรณีที่ผู้ใช้น้ำยื่นความประสงค์ขอยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงจะคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราในข้อ ๑ โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ชวนพิศ  ธรรมศิริ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

สรัลพร/พิมพ์

๙ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนที่ ๙๗ ง/หน้า ๑๕๖/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔