ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง แบบสัญญาการใช้น้ำประปาและคำขอติดตั้งประปา

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง  แบบสัญญาการใช้น้ำประปาและคำขอติดตั้งประปา

                   

 

เพื่อให้การบริการติดตั้งประปาแก่ผู้ขอใช้น้ำประปาเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ผู้ขอใช้น้ำยิ่งขึ้น การประปานครหลวง จึงได้จัดทำแบบสัญญาการใช้น้ำประปาและคำขอติดตั้งประปาขึ้นใหม่ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป[๑] โดยให้เงื่อนไขในแบบสัญญาการใช้น้ำประปาที่ปรับปรุงใหม่นี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้น้ำที่ได้ทำสัญญาการใช้น้ำประปาตามแบบสัญญาเดิมก่อนหน้านี้ด้วยทุกราย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ชวนพิศ  ธรรมศิริ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  สัญญาการใช้น้ำประปา

๒.  คำขอติดตั้ง

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

สรัลพร/พิมพ์

๙ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนที่ ๔๓ ง/หน้า ๒๘/๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔