ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำ

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำ[๑]

                   

 

                    เพื่อให้การชำระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำเป็นไปด้วยความเหมาะสมสำหรับการจ่ายน้ำประปาให้ใหม่ในกรณีที่การประปานครหลวงงดหรือระงับการจ่ายน้ำประปาเนื่องจากมีการค้างชำระค่าน้ำประปาหรือด้วยเหตุอื่นใดที่เป็นความผิดของผู้ใช้น้ำ จึงยกเลิกประกาศการประปานครหลวง เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำ ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และกำหนดค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

                    ๑.  กรณีที่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด หรือเหตุการงดจ่ายน้ำได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไป ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่งดจ่ายน้ำและได้ยื่นคำร้องขอให้ทำการจ่ายน้ำประปาใหม่ ให้ชำระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑๐๐ บาท

                     ๒.  กรณีที่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดหรือเหตุแห่งการงดจ่ายน้ำได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไปเกินกว่า ๑๕ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันที่งดจ่ายน้ำและได้ยื่นคำร้องขอให้ทำการจ่ายน้ำประปาใหม่ ให้ชำระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ตามขนาดมาตรวัดน้ำ

                        ๓.  กรณีที่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดหรือเหตุแห่งการงดจ่ายน้ำได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไปเกินกว่า ๓๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่งดจ่ายน้ำและได้ยื่นคำร้องขอให้ทำการจ่ายน้ำประปาใหม่ ให้ชำระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำเป็นจำนวนร้อยละ ๒๕ ของค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ตามขนาดมาตรวัดน้ำ

                          ๔.  กรณีที่มีการชำระหนี้ค้างชำระทั้งหมด หรือเหตุแห่งการงดจ่ายน้ำได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไปเกินกว่า ๑๕๐ วัน นับจากวันที่งดจ่ายน้ำและได้ยื่นคำร้องขอให้ทำการจ่ายน้ำประปาใหม่ ให้ชำระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำเท่ากับค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ตามขนาดมาตรวัดน้ำ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓

ชวนพิศ  ธรรมศิริ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

สรัลพร/พิมพ์

๙ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๖๕ ง/หน้า ๑๑๐/๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓