ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าน้ำประปา

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง กำหนดอัตราค่าน้ำประปา

                  

 

                         ด้วยการประปานครหลวง มีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าน้ำประปา เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการและให้บริการที่เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง อาศัยความตามมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงกำหนดอัตราค่าน้ำ ดังนี้

ประเภทที่ ๑ : ที่พักอาศัย ประเภทที่ ๒ : ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่มิใช่ประเภทที่ ๑

ปริมาณน้ำใช้

(ลบ.ม./เดือน)

อัตราค่าน้ำปัจจุบัน

(บาท/ลบ.ม.)

ปริมาณน้ำใช้

(ลบ.ม./เดือน)

อัตราค่าน้ำปัจจุบัน

(บาท/ลบ.ม.)

๐ - ๓๐ ๗.๐๐ (อัตราขั้นต่ำ ๔๐ บาท) ๐ - ๑๐ อัตราขั้นต่ำ ๘๐ บาท
๓๑ - ๔๐ ๘.๕๓ ๑๑ - ๒๐ ๙.๒๐
๔๑ - ๕๐ ๘.๘๔ ๒๑ - ๓๐ ๙.๔๕
๕๑ - ๖๐ ๙.๑๘ ๓๑ - ๔๐ ๑๑.๗๑
๖๑ - ๗๐ ๙.๕๐ ๔๑ - ๕๐ ๑๒.๐๔
๗๑ - ๘๐ ๙.๘๓ ๕๑ - ๖๐ ๑๒.๓๖
๘๑ - ๙๐ ๑๑.๐๐ ๖๑ - ๘๐ ๑๒.๖๙
๙๑ - ๑๐๐ ๑๑.๓๒ ๘๑ - ๑๐๐ ๑๓.๐๑
๑๐๑ - ๑๒๐ ๑๑.๖๕ ๑๐๑ - ๑๒๐ ๑๓.๓๔
๑๒๑ - ๑๖๐ ๑๑.๙๗ ๑๒๑ - ๑๖๐ ๑๓.๖๖
๑๖๑ - ๒๐๐ ๑๒.๓๐ ๑๖๑ - ๒๐๐ ๑๓.๙๙
มากกว่า ๒๐๐ ๑๒.๙๕ มากกว่า ๒๐๐ ๑๔.๓๑
อัตราค่าน้ำใหม่ อัตราค่าน้ำใหม่
ปรับอัตราขั้นต่ำเป็น ๔๕ บาท อัตราค่าน้ำปรับขึ้นเดือนละ ๒๕ สตางค์ ต่อลูกบาศก์เมตร ปรับอัตราขั้นต่ำเป็น ๙๐ บาท อัตราค่าน้ำปรับขึ้นเดือนละ ๒๕ สตางค์ ต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับ ๑๐ ลบ.ม. แรกให้เริ่มปรับจากอัตรา ๘ บาท/ลบ.ม.

 

อัตราขายเหมา (BULK SALE) ให้ปรับขึ้นเดือนละ ๒๕ สตางค์ จากอัตราดังนี้

ประเภทที่ ๑ ลูกบาศก์เมตรละ ๙.๐๐ บาท ● ประเภทที่ ๒ ลูกบาศก์เมตรละ ๑๑.๕๐ บาท

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๖ เดือน[๑]

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ชวนพิศ ธรรมศิริ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- อัตราตามประกาศนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

 

สุกัญญา/ผู้จัดทำ

๑๑ มกราคม ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนพิเศษ ๔๔ ง/หน้า ๒๒/๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๒