ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ปรับอัตราค่าน้ำมันดิบจากคลองประปา

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง ปรับอัตราค่าน้ำดิบจากคลองประปา

                  

                 ตามประกาศการประปานครหลวง เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๒ เรื่อง การขออนุญาตใช้น้ำดิบจากคลองประปาและอัตราค่าน้ำดิบนั้น การประปานครหลวงยังคงให้การอนุเคราะห์แก่ผู้มีความจำเป็นต้องขอใช้น้ำดิบจากคลองประปาของการประปานครหลวง ตามกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้น้ำดิบจากคลองประปาตามประกาศข้างต้นต่อไป ยกเว้น อัตราค่าน้ำดิบที่กำหนดไว้เดิมไม่เหมาะสมกับต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกระบวนการส่งน้ำ จึงให้ปรับอัตราค่าน้ำดิบจากคลองประปาใหม่ดังนี้

๑.  อัตราค่าน้ำดิบประเภทที่อยู่อาศัย วัด โรงเรียน หรือสาธารณสถานให้คิดค่าน้ำดิบ ลูกบาศก์เมตรละ ๑.๐๐ บาท

๒.  อัตราค่าน้ำดิบประเภทธุรกิจ ให้คิดค่าน้ำดิบ ลูกบาศก์เมตรละ ๒.๐๐ บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป และให้ยกเลิกอัตราค่าน้ำดิบตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑

ชวนพิศ  ธรรมศิริ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ประภาศรี/พิมพ์

๑๕ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๑๕/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑