ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าน้ำประปาสำหรับองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน