ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ขยายระยะเวลาการลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่อัตราร้อยละ 10