ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่อัตราร้อยละ 10

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง หลักเกณฑ์การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่อัตราร้อยละ ๑๐[๑]

                  

                          ตามที่รัฐบาลโดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้ขยายการบริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ และสร้างการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ นั้น

                            เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๒๔๙/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาการประปานครหลวงจึงลดค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งประปาใหม่ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บริการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  เป็นผู้ขอติดตั้งประปารายใหม่ประเภทที่พักอาศัย โดยเป็นเจ้าของสถานที่ที่ขอติดตั้งประปาหรือเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

                          ข้อ ๒  เป็นการขอติดตั้งประปาใหม่โดยใช้มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว และระยะทางวางท่อเข้าสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำของผู้ขอติดตั้งประปาไม่เกิน ๒๐ เมตร นับจากท่อเมนของการประปานครหลวง

                          ข้อ ๓  ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากจำนวน ๕,๐๐๐ บาท เหลือเป็น ๔,๕๐๐ บาท โดยผู้ขอติดตั้งประปาจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ ๗ จำนวน ๓๑๕ บาท และวางเงินประกันการใช้น้ำจำนวน ๔๐๐ บาท

                          ข้อ ๔  ผู้ขอติดตั้งประปารายใหม่ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกินเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ สามารถขอผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ได้เดือนละ ๑ งวด ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน ๑ ปี โดยผู้ขอติดตั้งประปาต้องผ่อนชำระงวดแรก พร้อมวางเงินประกันการใช้น้ำจำนวน ๔๐๐ บาท ในวันทำสัญญาผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่

                          ทั้งนี้ ผู้ขอติดตั้งประปาต้องจัดหาผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๖ หรือเทียบเท่า หรือเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน และหากผู้ขอติดตั้งประปาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายน้ำ และเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดแก่การประปานครหลวง

ข้อ ๕  เป็นผู้ยื่นคำขอติดตั้งประปาใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เจริญ  ภัสระ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณัฐพร/ผู้ตรวจ

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง/หน้า ๖๐/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕