ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 9

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๙[๑]

                  

                     โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดรุนแรงอันเกิดจากการใช้น้ำบาดาลในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดที่เกิดจากการใช้น้ำบาดาล และเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคของการประปานครหลวง

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่งจำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๒๔ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๘ การประปานครหลวงจึงกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบการ และกำหนดอัตราค่าน้ำประปา สำหรับการติดตั้งประปาขนาดมาตรวัดน้ำตั้งแต่ Ø ๑ ๑/๒ นิ้วขึ้นไป ให้ปรับลดอัตราค่าน้ำประปาเป็นลูกบาศก์เมตรละ ๑๔.๕๐ บาท คงที่เป็นเวลา ๑๒ งวดเดือน โดยปรับลดอัตราค่าน้ำประปาถัดจากเดือนที่แจ้งความประสงค์

                          หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบการ มีดังนี้

                         (๑) กรณีเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่ ต้องมีปริมาณการใช้น้ำประปาต่อเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของปริมาณการใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย ๓ เดือนย้อนหลังก่อนการแจ้งขอรับสิทธิตามประกาศนี้

                         (๒) กรณีเป็นผู้ใช้น้ำประปาร่วมกับน้ำบาดาล ที่ยังไม่เคยได้รับส่วนลดตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ต้องมีปริมาณการใช้น้ำประปาต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ๖ เดือนย้อนหลังก่อนการแจ้งขอรับสิทธิในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของปริมาณการใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย ๓ เดือนย้อนหลัง

                          (๓) กรณีเป็นผู้ที่เคยได้รับส่วนลดตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล และเป็นผู้ใช้น้ำประปาอย่างเดียวหรือเป็นผู้มีการใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย ๓ เดือนย้อนหลังไม่เกินร้อยละ ๕ ของปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย ๖ เดือนย้อนหลัง ต้องมีปริมาณการใช้น้ำประปาต่อเดือนไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๖ เดือนย้อนหลังก่อนการแจ้งขอรับสิทธิ

                           (๔) ผู้ใช้น้ำที่ยื่นขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๘ ไว้แล้วหากจะใช้สิทธิตามประกาศนี้ ให้แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการขอรับสิทธิ โดยจะมีผลในงวดเดือนถัดไป

                           (๕) ในระหว่างที่ได้รับการสนับสนุนตามประกาศนี้ หากปริมาณการใช้น้ำประปาในเดือนใดไม่ถึงเกณฑ์ที่ระบุตามข้อ (๑) ข้อ (๒) หรือ ข้อ (๓) หรือใช้น้ำไม่ถึงปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำตามขนาดมาตรการประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าน้ำประปาตามอัตราปกติ

ผู้ขอรับสิทธิตามประกาศนี้ให้แจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิจากการประปานครหลวงภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เจริญ  ภัสระ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ชาญ/ผู้ตรวจ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง/หน้า ๔๖/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕