ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี[๑]

                  

                  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค ได้กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยยกเว้นราคาจำหน่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบประปาทั้งหมด ซึ่งทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ใช้น้ำประปาในราคาต่ำกว่าราคาที่การประปาส่วนภูมิภาคใช้เรียกเก็บเงินค่าน้ำประปาทั่วประเทศ

                   บัดนี้ การปรับปรุงระบบประปาภายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งใช้เงินลงทุนสูงมากเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ และได้บริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานน้ำดื่ม จึงสมควรปรับอัตราค่าน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้เท่ากับอัตราค่าน้ำประปาที่ใช้เรียกเก็บทั่วประเทศ โดยจะทยอยปรับจากอัตราเดิมเดือนละ ๐.๕๐ บาท/ลูกบาศก์เมตร เริ่มตั้งแต่การออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะเท่ากับอัตราค่าน้ำประปาที่ใช้ทั่วประเทศตามตารางอัตราค่าน้ำประปาท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

วันชัย  กู้ประเสริฐ

ผู้ว่าการ

การประปาส่วนภูมิภาค

[เอกสารแนบท้าย]

๑. ตารางอัตราค่าน้ำประปา (ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี)

(ดูข้อมูลภาพประกอบ)

ณัฐดนัย/พิมพ์

๗ มกราคม ๒๕๕๑

ปฐมพร/จัดทำ

๑๐ มกราคม ๒๕๕๑

สุเมธ/ปรับปรุง

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนที่ ๒๘ ง/หน้า ๖๔/๕ เมษายน ๒๕๔๔