ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓[๑]

                       

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๗๔,๒๗๑,๗๔๓,๕๐๐ บาท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๗๔,๒๗๑,๗๔๓,๕๐๐ บาท ดังนี้

ข้อ ๑  เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๗๔,๒๗๑,๗๔๓,๕๐๐ บาท ให้จัดสรรเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

(๑) ส่วนที่ ๑ จำนวน ๒๙,๐๖๒,๖๒๘,๖๐๐ บาท จัดสรรเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

(๒) ส่วนที่ ๒ จำนวน ๔๕,๒๐๙,๑๑๔,๙๐๐ บาท จัดสรรเพื่อดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การชดเชยค่าโดยสารรถไฟครึ่งราคาของบุคลากรท้องถิ่น และการส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข้อ ๒  การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ตามข้อ ๑ (๑) จำนวน ๒๙,๐๖๒,๖๒๘,๖๐๐ บาท ให้จัดสรรเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

(๑) ส่วนที่ ๑ จำนวน ๑๐๒,๕๓๔,๓๕๐ บาท จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามภารกิจด้านผังเมืองตามข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง

(๒) ส่วนที่ ๒ จำนวน ๒๘,๙๖๐,๐๙๔,๒๕๐ บาท จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

ข้อ ๓  การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ตามข้อ ๒ (๒) จำนวน ๒๘,๙๖๐,๐๙๔,๒๕๐ บาท ให้จัดสรรเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

(๑) ส่วนที่ ๑ ร้อยละ ๙๕ ให้จัดสรรแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยละ ๑๐ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ ๙๐

การกำหนดสัดส่วนระหว่างเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นำเงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของเทศบาลที่ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มารวมกับเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของเทศบาลที่เหลือเพื่อคำนวณหาสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาลจะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนที่เหลือให้เป็นสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) ส่วนที่ ๒ ร้อยละ ๕ ให้จัดสรรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่ารายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนตามสัดส่วนของส่วนต่างที่เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการคำนวณเช่นเดียวกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ข้อ ๔  การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๓ (๑) ให้จัดสรรแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๕  การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่เทศบาล ตามข้อ ๓ (๑) ให้จัดสรรแก่เทศบาลแต่ละแห่ง ดังนี้

(๑) ร้อยละ ๕๐ ตามจำนวนประชากร

(๒) ร้อยละ ๕๐ แบ่งเท่ากันทุกแห่ง

สำหรับเทศบาลที่ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วหากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ ๕๐

ข้อ ๖  การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามข้อ ๓ (๑) ให้จัดสรรแก่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง ดังนี้

(๑) ร้อยละ ๓๐ ตามจำนวนประชากร

(๒) ร้อยละ ๔๐ แบ่งเท่ากันทุกแห่ง

(๓) ร้อยละ ๓๐ ตามจำนวนหมู่บ้าน

ข้อ ๗  เงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ ๑ (๒) จำนวน ๔๕,๒๐๙,๑๑๔,๙๐๐ บาท ดังรายการต่อไปนี้ ให้จัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่จัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๑) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

(๒) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก

(๓) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

(๔) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

(๕) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยค่าโดยสารรถไฟครึ่งราคาของบุคลากรท้องถิ่น

(๖) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

(๗) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

(๘) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา

(๙) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา

(๑๐) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ

(๑๑) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

(๑๒) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม

(๑๓) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา

(๑๔) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา

ข้อ ๘  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ ๒ - ข้อ ๗ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับเงินอุดหนุนตามข้อ ๗ (๕) ให้จ่ายเงินให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยตามรายการใบแจ้งหนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ข้อ ๙  ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนวณการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓ และแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

ข้อ ๑๐  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ตามข้อ ๘ ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเป็นรายไตรมาส

ข้อ ๑๑  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนตามข้อ ๒ - ข้อ ๗ ให้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และให้คำนึงถึงกฎระเบียบ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง/หน้า ๖๖/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒