ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑[๑]

                       

                 ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวแล้ว จำนวนเงิน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

ข้อ ๑  การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนที่ดี ให้จัดสรรตามประเภทภารกิจถ่ายโอน รวม ๒ ด้าน ๙ ภารกิจ ดังนี้

(๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕ ภารกิจ ประกอบด้วย

(๑.๑) งานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบก แบ่งเป็น ๒ ภารกิจ ได้แก่ งานทางหลวงและงานทางหลวงชนบทและอื่น ๆ

(๑.๒) งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๑.๓) งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา

(๑.๔) งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

(๑.๕) งานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

(๒) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๔ ภารกิจ ประกอบด้วย

(๒.๑) งานสถานสงเคราะห์คนชรา

(๒.๒) งานสนามกีฬา

(๒.๓) งานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

(๒.๔) งานลานกีฬาหรือลานอเนกประสงค์

                 ข้อ ๒  หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนตามข้อ ๑ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัด ที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดรวม ๔ ส่วน ดังนี้

(๑) ส่วนที่ ๑ ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการ

(๒) ส่วนที่ ๒ คุณภาพการให้บริการ

(๓) ส่วนที่ ๓ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

(๔) ส่วนที่ ๔ การพัฒนาองค์กร

                  ข้อ ๓  วิธีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดตามข้อ ๒ ส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนที่ดี รวม ๔ คณะ ได้แก่

(๑) คณะที่ ๑ มีหน้าที่ตรวจคัดเลือกภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบก ได้แก่ งานทางหลวง งานทางหลวงชนบทและอื่น ๆ

(๒) คณะที่ ๒ มีหน้าที่ตรวจคัดเลือกภารกิจงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา และงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

(๓) คณะที่ ๓ มีหน้าที่ตรวจคัดเลือกภารกิจงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร งานสถานสงเคราะห์คนชรา และงานสนามกีฬา

(๔) คณะที่ ๔ มีหน้าที่ตรวจคัดเลือกภารกิจงานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และงานลานกีฬาหรือลานอเนกประสงค์

                  ทั้งนี้ องค์ประกอบคณะทำงานประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจไม่เกิน ๓ ท่าน ผู้แทนส่วนราชการในคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ท่าน เป็นคณะทำงานและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลตามจำนวนรางวัลที่กำหนด

                 ข้อ ๔  การกำหนดอัตราการจัดสรรเงินเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการภารกิจการถ่ายโอนที่ดี จำนวน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แบ่งเงินรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้

(๑) งานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบก จำนวน ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

                 (๑.๑) งานทางหลวง จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดสรรเป็น ๖ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

(๑.๒) งานทางหลวงชนบทและอื่น ๆ จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดสรรเป็น ๖ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

                 (๒) งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดสรรเป็น ๖ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

                 (๓) งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดสรรเป็น ๖ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

                  (๔) งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดสรรเป็น ๖ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

                 (๕) งานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดสรรเป็น ๖ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

                  ๖) งานสถานสงเคราะห์คนชรา จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดสรรเป็น ๖ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

                   (๗) งานสนามกีฬา จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดสรรเป็น ๖ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

                    (๘) งานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดสรรเป็น ๖ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

                    (๙) งานลานกีฬาหรือลานอเนกประสงค์ จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดสรรเป็น ๖ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินรางวัลตามข้อ ๔ นำเงินรางวัลที่ได้รับ ไปใช้จ่าย ดังนี้

(๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้นำไปใช้จ่ายเพื่อพัฒนาภารกิจที่ได้รับรางวัลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

(๒) ส่วนที่เหลือให้ไปใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๒๙ ง/หน้า ๔๐/๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒