ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒[๑]

                       

                          ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ดังนี้

                         ข้อ ๑  การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณสำหรับพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในกรณีเร่งด่วนและจำเป็นหากไม่ดำเนินการจะส่งผลเสียหายต่อประชาชน และเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจ้างแรงงานในท้องถิ่น ซึ่งมีประเภทโครงการที่จะได้รับการจัดสรร ดังนี้

(๑) โครงการพระราชดำริ

(๒) โครงการตามนโยบายของรัฐบาล

(๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

(๔) โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(๕) โครงการป้องกันภัยสาธารณะหรือการบูรณะสาธารณประโยชน์ที่เสียหายหลังเกิดภัยพิบัติ

(๖) โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ

ข้อ ๒  การจัดสรรเงินอุดหนุนตามข้อ ๑ ให้กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในลักษณะที่ไม่เกิดการกระจุกตัวของงบประมาณเฉพาะในบางพื้นที่ ดังนี้

(๑) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกินแห่งละ ๒ โครงการ

(๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกินพื้นที่อำเภอละ ๑ โครงการ

ข้อ ๓  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามข้อ ๑ (๑) - (๖) จะต้องมีลักษณะและเข้าเงื่อนไข ดังนี้

(๑) ดำเนินการในลักษณะงบลงทุนเฉพาะรายการที่เป็นสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑ ปีงบประมาณ

                           (๒) ใช้งบประมาณดำเนินการไม่น้อยกว่าโครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ต้องสมทบงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนไม่ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ต้องสมทบงบประมาณ

(๓) มีรูปแบบรายการก่อสร้างที่ชัดเจนและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ค่าวัสดุ และค่าดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ

ข้อ ๔  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนตามข้อ ๑ ดังนี้

(๑) กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เสนอโครงการผ่านการพิจารณาของอำเภอและจังหวัดถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(๒) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ให้เสนอโครงการผ่านการพิจารณาของจังหวัด ถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                          ข้อ ๕  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนตามข้อ ๑ ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายไม่เกิน ๕ คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นสมควรไม่เกิน ๕ คน เพื่อตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

                         ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กำหนด ตามข้อ ๑ - ข้อ ๓ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งโครงการดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอให้ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา หากเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

                        ข้อ ๖  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายงานผลการจัดสรรเงินอุดหนุนตามข้อ ๕ ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ติดตามประเมินผลการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวด้วย

ข้อ ๗  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๓ มกราคม ๒๕๕๒

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๓ ง/หน้า ๖๕/๘ มกราคม ๒๕๕๒