ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

                       

 

                          ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๙,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน ดังนี้

                         ข้อ ๑  ให้จัดสรรงบประมาณตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่อุดหนุนหรือดำเนินการในพื้นที่ของหน่วยราชการซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดสามารถตั้งงบประมาณดำเนินการเองได้ โดยมีประเภทของโครงการที่จะได้รับการจัดสรร ดังนี้

(๑) โครงการพระราชดำริ

(๒) โครงการตามนโยบายของรัฐบาล

(๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

                          (๔) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรในลักษณะที่เกิดประโยชน์และมีความจำเป็นต่อกลุ่มอาชีพโดยตรง เช่น การสนับสนุนอาคารสถานที่เพื่อการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กลุ่มอาชีพใช้ประโยชน์ในการพัฒนารายได้ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การใช้งบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมควรเป็นวัสดุอุปกรณ์ประเภทที่เกิดผลโดยตรงต่อการประกอบอาชีพและใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

(๕) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และกีฬา

(๖) โครงการป้องกันภัยสาธารณะ หรือการบูรณะสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย หลังเกิดภัยพิบัติ

(๗) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๒  การจัดสรรงบประมาณให้กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่จังหวัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

                         ข้อ ๓  โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะต้องมีความพร้อมที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีวงเงินโครงการละไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทสำหรับการประมาณการราคาค่าก่อสร้างด้านวัสดุ และค่าดำเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางราชการ

                        ข้อ ๔  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเสนอผ่านจังหวัด และให้จังหวัดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของโครงการพร้อมกับจัดทำความเห็นส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                       ข้อ ๕  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการเงินอุดหนุนเพื่อตรวจสอบคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

   ข้อ ๖[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

วิษณุ  เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชัชสรัญ/ผู้จัดทำ

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ปาจรีย์/ปรับปรุง

๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง/หน้า ๑๖/๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘