ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (งบประมาณเพิ่มเติมกลางปี) เพื่อดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

(งบประมาณเพิ่มเติมกลางปี) เพื่อดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

                       

 

                       ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (งบประมาณเพิ่มเติมกลางปี) เพื่อดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๔,๖๐๐ ล้านบาท

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (งบประมาณเพิ่มเติมกลางปี) เพื่อดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดังนี้

                         ข้อ ๑  จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และการประปาส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันสำรวจและได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีประเภทของโครงการที่จะได้รับการจัดสรรดังนี้

(๑) จัดหาระบบประปาหรือน้ำสะอาดสำหรับบริการในหมู่บ้านหรือตำบล

(๒) ขยายเขตบริการประปา

(๓) ก่อสร้างภาชนะกลางสำหรับกักเก็บน้ำฝน

ข้อ ๒  อำเภอใดมีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ไม่เกิน ๓ หมู่บ้านจัดสรรให้ทุกหมู่บ้าน

                          ข้อ ๓  อำเภอใดมีหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เกิน ๓ หมู่บ้านจัดสรรในขั้นต้นให้ ๓ หมู่บ้านก่อน โดยคำนึงถึงความสามารถทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจำนวนประชากรในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถทางการคลังน้อยและมีประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวนมากจะได้รับการพิจารณาในลำดับต้น ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถทางการคลังสูงและมีประชาชนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในจำนวนน้อยจะได้รับการพิจารณาในลำดับหลัง

                         ข้อ ๔  นำเงินส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ ๒ และข้อ ๓ มาจัดสรรให้กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ที่ยังขาดแคลนระบบประปาอย่างเหมาะสม โดยการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดให้คำนึงถึงความสามารถทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจำนวนประชากรในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสามารถทางการคลังน้อยและมีประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จำนวนมากจะได้รับการพิจารณาในลำดับต้น ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถทางการคลังสูงและมีประชาชนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในจำนวนน้อยจะได้รับการพิจารณาในลำดับหลัง

                        ข้อ ๕  การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการให้พิจารณาจากสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนประกอบกับศักยภาพของแหล่งน้ำดิบในแต่ละพื้นที่ โดยกำหนดลักษณะโครงการ ดังนี้

(๑) ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ไม่เกินแห่งละ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ไม่เกินแห่งละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ไม่เกินแห่งละ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ไม่เกินแห่งละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) ก่อสร้างภาชนะกลางสำหรับบรรจุน้ำขนาด ๙๙ ลูกบาศก์เมตร ไม่เกินแห่งละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๖) ขยายเขตบริการประปา หรือระบบผลิตน้ำสะอาด พิจารณาตามสภาพข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่

ข้อ ๖[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

วิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชัชสรัญ/ผู้จัดทำ

๗ กันยายน ๒๕๔๘

ปาจรีย์/ปรับปรุง

๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙

[๑].ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๗๒ ง/หน้า ๒๐/๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘