ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการดำเนินงานตามแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการดำเนินงานตามแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓[๑]

                       

                        ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการดำเนินงานตามแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๘๓๙,๐๐๓,๘๐๐ บาท และให้ถือว่าผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ เป็นมติที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าวแล้ว

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการดำเนินงานตามแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๘๓๙,๐๐๓,๘๐๐ บาท ดังนี้

                         ข้อ ๑  ให้จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณสำหรับพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีประเภทโครงการที่จะได้รับการจัดสรร ดังนี้

(๑) โครงการพระราชดำริ

(๒) โครงการตามนโยบายของรัฐบาล

(๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

(๔) โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(๕) โครงการป้องกันภัยสาธารณะหรือการบูรณะสาธารณประโยชน์ที่เสียหายหลังเกิดภัยพิบัติ

(๖) โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการต่าง ๆ

(๗) โครงการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ฯลฯ

(๘) โครงการสนับสนุนทางด้านการศึกษา เช่น ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

(๙) โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชนท้องถิ่นที่มีความเสี่ยง

(๑๐) โครงการสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การก่อสร้างหอกระจายข่าว

ข้อ ๒  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามข้อ ๑ จะต้องมีลักษณะและเข้าเงื่อนไข ดังนี้

(๑) โครงการตามข้อ ๑ (๑) - (๗) และ (๑๐) ให้ดำเนินการในลักษณะงบลงทุนเฉพาะรายการที่เป็นสิ่งก่อสร้าง สำหรับโครงการตามข้อ ๑ (๘) และ (๙) ให้ดำเนินการในลักษณะงบลงทุนรายการที่เป็นสิ่งก่อสร้างและหรือครุภัณฑ์

(๒) โครงการต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑ ปี

(๓) ใช้งบประมาณดำเนินการไม่น้อยกว่าโครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) มีรูปแบบรายการก่อสร้างที่ชัดเจนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ

                          ข้อ ๓  การจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ควรคำนึงถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ด้วย

ข้อ ๔  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนตามข้อ ๑ ดังนี้

(๑) กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เสนอโครงการผ่านการพิจารณาของอำเภอและจังหวัดถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(๒) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ให้เสนอโครงการผ่านการพิจารณาของจังหวัดถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                          ข้อ ๕  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามข้อ ๑ โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อ ๖  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานผลการจัดสรรเงินอุดหนุนตามข้อ ๕ ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

ข้อ ๗  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

ณัฐวดี/ตรวจ

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๙๓ ง/หน้า ๑๒๖/๒ สิงหาคม ๒๕๕๓