ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน[๑]

                  

             ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้ท้องที่ตำบลบ้านกลางและตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น

              เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศดังกล่าวข้างต้นมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับภาคเอกชน ประกอบกับพื้นที่โครงการยังมิได้มีการพัฒนาให้แล้วเสร็จ จึงสมควรให้ยุติการดำเนินโครงการดังกล่าว คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ยุบนิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูนตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอ

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน โดยให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

อรรชกา  สีบุญเรือง

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วริญา/ผู้ตรวจ

๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง/หน้า ๑๑/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘