ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา[๑]

                  

                 ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดให้พื้นที่ในตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศดังกล่าวเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็น “นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา” ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เปลี่ยนชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง)” เป็น “นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา” ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น

                เนื่องจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ทำการสำรวจพื้นที่ และรังวัดที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อให้แนวเขตของนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ประสาน  ตันประเสริฐ

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

วัชศักดิ์/จัดทำ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

ศิรวัชร์/ปรับปรุง

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง/หน้า ๒๖/๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐