ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ สินสาคร[๑]

                  

-

                ตามที่ไดมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม การพิมพและบรรจุภัณฑ สินสาคร ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหพื้นที่ในตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปนเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น

               เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจการลงทุนภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมดีขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย สนับสนุนให้มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จึงเห็นสมควรขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดังกลาวข้างต้น

               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และข้อ ๔ วรรคท้าย ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ สินสาคร โดยใหยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม การพิมพและบรรจุภัณฑ สินสาคร ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชแผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ประสาน  ตันประเสริฐ

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

[เอกสารแนบท้าย]

                  ๑. แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ สินสาคร

ปริญสินีย์/ผู้จัดทำ

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๔๓ ง/หน้า ๕๓/๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘