ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี[๑]

                  

                     ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้พื้นที่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น

                     โดยที่นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ได้มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับภาคเอกชนผู้ร่วมดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพื้นที่โครงการทับซ้อนกับเขตดำเนินการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทำให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่โครงการ เป็นนิคมอุตสาหกรรมต่อไปได้ จึงสมควรยุติการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบการยุติสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบ และให้ยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอแล้ว

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปริยานุช/จัดทำ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ปุณิกา/ตรวจ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๓๐ ง/หน้า ๒๒/๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙