ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

                  

                ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กำหนดให้พื้นที่ตำบลท่าทรายและตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไปตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น

                 เนื่องจากผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น ได้ขอนำที่ดินซึ่งได้จัดหามาเองและมีแนวเขตติดต่อกับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ผนวกเพิ่มเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เพื่อขยายการประกอบกิจการ ซึ่งคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวผนวกพื้นที่ส่วนขยายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร รวมเนื้อที่ประมาณ ๘๓ ไร่ ๒ งาน ๘๓.๑ ตารางวาได้ และผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดแล้ว จึงสมควรประกาศขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครออกไปอีก เพื่อรองรับความต้องการประกอบอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วิฑูรย์  สิมะโชคดี

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

จุฑามาศ/ผู้ตรวจ

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๙๐ ง/หน้า ๑๒/๒๖ กันยายน ๒๕๕๗