ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม จังหวัดชลบุรี

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม จังหวัดชลบุรี[๑]

                  

                 ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้พื้นที่ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น

                 เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม จังหวัดชลบุรีที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศดังกล่าวข้างต้นมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม จังหวัดชลบุรี ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับภาคเอกชน ประกอบกับพื้นที่ในแนวเขตตามประกาศดังกล่าวข้างต้นยังมิได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดสรรสำหรับการประกอบอุตสาหกรรม จึงสมควรยุติการดำเนินโครงการดังกล่าว คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ยุบนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม จังหวัดชลบุรีตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอ

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงประกาศยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม จังหวัดชลบุรี โดยให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วิฑูรย์  สิมะโชคดี

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อุษมล/ผู้จัดทำ

๗ มกราคม ๒๕๕๖

เอกฤทธิ์/ผู้ตรวจ

๗ มกราคม ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง/หน้า ๗๘/๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕