ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

                  

              ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ กำหนดให้พื้นที่ตำบลบ้านกลางและตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ นั้น

เนื่องจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประสงค์ที่จะลงทุนประกอบอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และได้จัดซื้อที่ดินในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและขอนำไปกำหนดเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป จึงสมควรขยายพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าวข้างต้น โดยนำพื้นที่บางส่วนของเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งได้กันออกจากเขตประกอบการเสรีดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเขตประกอบการเสรีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มากำหนดเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเฑียร  ศรีมงคล

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/จัดทำ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๒

ศิรวัชร์/ปรับปรุง

๒ มีนาคม ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๖ ง/หน้า ๓๓/๑๕ มกราคม ๒๕๕๒