ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การจัดตั้งเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

                  

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตประกอบการเสรี ในพื้นที่แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

               เนื่องจากเอกชนผู้ร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยกันพื้นที่บางส่วนในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา มากำหนดเป็นเขตประกอบการเสรีจึงสมควรนำพื้นที่ซึ่งได้กันออกจากเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าวมากำหนดเป็นเขตประกอบการเสรีนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อ ๔ วรรคสองของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงประกาศจัดตั้งเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมอัญธานีในพื้นที่แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ประสาน  ตันประเสริฐ

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

ปริญสินีย์/ผู้จัดทำ

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๒ ง/หน้า ๑๐๕/๗ มกราคม ๒๕๕๒