ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การจัดตั้งเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี

                  

โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตประกอบการเสรี ในพื้นที่ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

               เนื่องจากเอกชนผู้ร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยกันพื้นที่บางส่วนในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี เนื้อที่ประมาณ ๖๗ ไร่ ๒ งาน ๓.๗๕ ตารางวา มากำหนดเป็นเขตประกอบการเสรี จึงสมควรนำพื้นที่ ซึ่งได้กันออกจากเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าวมากำหนดเป็นเขตประกอบการเสรีนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อ ๔ วรรคสองของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงประกาศจัดตั้งเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี ในพื้นที่ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ประสาน  ตันประเสริฐ

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

วัชศักดิ์/จัดทำ

๑๓ มกราคม ๒๕๕๒

ศิรวัชร์/ปรับปรุง

๒ มีนาคม ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๒ ง/หน้า ๑๐๒/๗ มกราคม ๒๕๕๒