ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๑/๒๕๔๔ เรื่อง การจัดให้ที่ดิน “บึงหนองจอก”ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ ๑/๒๕๔๔

เรื่อง  การจัดให้ที่ดิน "บึงหนองจอก"ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

--------------

                        ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลย่าน

ยาว อำเภอสามชุก และตำบลวังหว้า ตำบลบ้านกร่าง ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด

สุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ อันมีผลทำให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

ถูกถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดิน ตามความในมาตรา ๔๓ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ บัดนี้  ทางราชการได้ดำเนินการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตาม

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จแล้วแต่ที่ดิน "บึงหนองจอก" มิได้นำมาใช้ในการจัดรูปที่ดิน สมควร

จัดให้ที่ดิน "บึงหนองจอก" เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ต่อไป

                        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ใน

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดรูป

ที่ดินกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๓ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ จึงประกาศให้ที่ดิน "บึงหนอง

จอก" ซึ่งเป็นที่เก็บน้ำใช้เพื่อเกษตรกรรม เนื้อที่ประมาณ ๘๒ ไร่ ๓ งาน ๖๔ ตารางวา ในท้องที่

ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ คง

เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                                              วิพัฒน์  คงมาลัย

                                                                     ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

                                                      ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

[รก.๒๕๔๔/พ๔๙ง/๕๔/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔]

                                                                                                ภคินี/แก้ไข

                                                                                                ๘/๕/๒๕๔๕  (A+B)