ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอนสภาพจากการใช้สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตท้องที่ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลวังสำโรง ตำบลวังหว้า ตำบลห้วยเกตุ ตำบลทับหมัน ตำบลคลองคูณ และตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๘ คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ต่อไป

ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

ที่ ๑/๒๕๕๐

เรื่อง การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอนสภาพจากการใช้สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ในเขตท้องที่ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต

ที่ดินในท้องที่ตำบลวังสำโรง ตำบลวังหว้า ตำบลห้วยเกตุ ตำบลทับหมัน ตำบลคลองคูณ และ

ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๘

คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ต่อไป

                       

 

                    ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลวังสำโรง ตำบลวังหว้า ตำบลห้วยเกตุ ตำบลทับหมัน ตำบลคลองคูณ และตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๘ อันมีผลทำให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ถูกถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดินตามความในมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ บัดนี้ทางราชการได้ดำเนินการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จแล้ว สมควรจัดให้ที่ดินตอนนั้นคงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ต่อไป

 

                     ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ จึงประกาศให้ที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จำนวน ๑๑ แปลง ดังปรากฏรายละเอียดตามบัญชีที่ดินและภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ คงเป็นที่ดินอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ต่อไป

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[๑]

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ปรีชา เรืองจันทร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  บัญชีที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินท้ายประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ที่ ๑/๒๕๕๐

๒.  แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ที่ ๑/๒๕๕๐

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๓๘ ง/หน้า ๑๒๓/๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑