ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ที่ ๔/๒๕๔๒ เรื่อง การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอกสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดินในท้องที่ตำบลตาคลี ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลหาดอาสา ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

ที่ ๔/๒๕๔๒

เรื่อง การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอกสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลหนองหม้อ

อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  ตามพระราชกฤษฎีกากำหนด

เขตที่ดินในท้องที่ตำบลตาคลี ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี

จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท

ตำบลหาดอาสา ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ คงเป็นที่ดิน

อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

-------------------

                        ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ ตำบล

ตาคลี ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท

ตำบลหาดอาสา ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.

๒๕๒๑ อันมีผลทำให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในเขต

โครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฏีกาดังกล่าว ถูกถอนสถาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่น

ดิน และตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดิน ตามความใน

มาตรา ๔๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ บัดนี้ ทางราชการได้

ดำเนินการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จแล้ว สมควร

จัดให้ที่ดินตอนนั้นคงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

                        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่

ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ใน

การประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๔๐ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

จัดรูปที่ดินกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๑ จึงประกาศให้ที่ดินที่อยู่

ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จำนวน ๒ แปลง อันปรากฏรายละเอียด

ตามบัญชีที่ดินและภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                                                              สมเจตน์  วิริยะดำรงค์

                                                                      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสรรวค์

                                                      ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

[รก. ๒๕๔๒/พ๕๙ง/๓๑/๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒]

 

พรพิมล/พิมพ์/แก้ไข

๒๔  พ. ค ๒๕๔๕

B+A