ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ที่ ๒/๒๕๔๒ เรื่อง การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลหนองหม้อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลตาคลี ตำบลหนองหม้อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

ที่ ๒/๒๕๔๒

เรื่อง  การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลหนองหม้อ

ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามพระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลตาคลี ตำบลหนองหม้อ ตำบลสร้อยทอง

อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา

จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๒

คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

--------------

                        ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบล

ตาคลี ตำบลหนองหม้อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลเขาแก้ว อำเภอ

สรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ อันมีผลทำให้ที่ดินอันเป็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช่ร่วมกัน ที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราช

กฤษฎีกาดังกล่าว ถูกถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และตกเป็นทรัพย์สินของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดิน ตามความในมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราช

บัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ บัดนี้ ทางราชการได้ดำเนินการจัดรูปที่ดินในเขต

โครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จแล้วสมควรจัดให้ที่ดินตอนนั้นคงเป็นที่ดิน

อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช่ร่วมกันต่อไป

                        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๐ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

จัดรูปที่ดินกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๑ จึงประกาศให้ที่ดินที่

อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จำนวน ๑๑ แปลง อันปรากฏ

รายละเอียดตามบัญชีที่ดินและภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ คงเป็นที่ดินอันเป็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

                        ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                                                             สมเจตน์  วิริยะดำรงค์