ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒)

เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวม

เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

                       

  เพื่อกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

   ข้อ ๑  ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

“อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว

“อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ไม่ว่าอาคารนั้นจะมีพื้นที่เท่าใด และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้น ๆ จะได้ใช้อาคารอยู่อาศัยด้วยหรือไม่ก็ตาม

“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

“โรงแรม” หมายความว่า โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“น้ำจากแหล่งอื่น” หมายความว่า น้ำที่ไม่ใช่น้ำประปาซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค

ข้อ ๒  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่จัดส่งน้ำเสียไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร เสียค่าบริการบำบัดน้ำเสียในอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารอยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสถานบริการ อาคารโรงแรม และอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำประปา เสียค่าบริการบำบัดน้ำเสียในอัตราต่อปริมาณน้ำใช้หนึ่งลูกบาศก์เมตรตามบัญชีที่ ๑ แนบท้ายประกาศนี้

(๒) อาคารอยู่อาศัยที่ใช้น้ำจากแหล่งอื่น เสียค่าบริการในราคาเหมารวมต่อหลังคาเรือนตามบัญชีที่ ๒ แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓  ในปีแรกที่มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียให้จัดเก็บในอัตราขั้นต่ำสุดตามที่กำหนดไว้ในบัญชีที่ ๑ แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  บัญชีที่ ๑ ท้ายประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

๒.  บัญชีที่ ๒ ท้ายประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๘ เมษายน ๒๕๕๒

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๕๑ ง/หน้า ๘๓/๘ เมษายน ๒๕๕๒