ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำปัตตานี[๑]

                  

 

               ด้วยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ข้อ ๘ ได้กำหนดว่า “การกำหนดให้แหล่งน้ำผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา” ฉะนั้น เพื่อให้การเป็นไปตามความในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำปัตตานี กรมควบคุมมลพิษ จึงกำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำปัตตานี ไว้ดังต่อไปนี้

                 ข้อ ๑. ให้แม่น้ำปัตตานีตั้งแต่ปากแม่น้ำปัตตานี บริเวณบ้านปากน้ำ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กิโลเมตรที่ ๐ จนถึงแม่น้ำปัตตานี บริเวณบ้านอาเน๊าะปูโล๊ะตำบลยาปี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กิโลเมตรที่ ๑๙ เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ ๓

                ข้อ ๒. ให้แม่น้ำปัตตานีตั้งแต่ท้ายบริเวณบ้านอาเน๊าะปูโล๊ะ ตำบลยาปี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กิโลเมตรที่ ๑๙ จนถึงแม่น้ำปัตตานี บริเวณท้ายเขื่อนบางลาง บ้านบางลางตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กิโลเมตรที่ ๑๒๘ เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ ๒

ทั้งนี้ ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายประกาศประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำปัตตานี

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

อัมพิกา/พิมพ์

๔/๑/๔๕

นันทพล/ปรับปรุง

๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๒ง/หน้า ๑๗/๙ กันยายน ๒๕๔๒a